Text Size

Ne félj! Bibliai idézetek

Kezdetben
Biblia idézet a félelem ellen. Ne félj! Ha az, akitől a lét indult el Téged bátorít, akkor minek félj.Isten a mi oltalmunk és

erősségünk! igen bizonyos segítség a nyomorúságban.

Azért nem félünk, ha elváltoznék is a föld, ha hegyek omlanának is a tenger közepébe:
Zúghatnak, tajtékozhatnak hullámai; hegyek rendülhetnek meg háborgásától.

46. Zsoltár 2-4

 

Megkerestem az Urat és

meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem. A kik ő reá néznek, azok felvidulnak, és arczuk meg nem pirul. Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhedt lelkeket. Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr.

34. Zsoltár részletek
Bibliai idézetFotó: Flickr

Igazság által leszel erős,

ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned,
és a rettegéssel, mert nem közelg hozzád.

Ézsaiás könyve 54. rész

Mikor még nyelvemen sincs a szó,

immár egészen érted azt Uram!
Elől és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartod kezedet.

Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék:
Ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobbkezed fogna engem.

139. Zsoltár részletek

Hát nem tudod-é és nem hallottad-é,

hogy örökkévaló Isten az Úr, a ki teremté a föld határait?
nem fárad és nem lankad el; végére mehetetlen bölcsesége!
Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja.
Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is;
De a kik az Úrban bíznak, erejök megújul, szárnyra kelnek,
mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!

Ézsaiás könyve 40. rész

Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem ő benne bízom!

Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől.
Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad; paizs és pánczél az ő hűsége.
Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal;
A dögvésztől, a mely a homályban jár; a döghaláltól, a mely délben pusztít.
Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren; és hozzád nem is közelít.

91. Zsoltár

Békességet hagyok néktek;

az én békességemet adom néktek:
nem úgy adom én néktek, a mint a világ adja.
Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!

a názáreti Jézus Krisztus (János evangélium 14. )

 

Mikor még beszél vala, odajövének...

Leányod meghalt; mit fárasztod tovább a Mestert?
Jézus pedig, a mint hallotta a beszédet, a mit mondtak ,
azonnal monda a zsinagóga fejének:

Ne félj, csak higyj.


és látá a zűrzavart, a sok síránkozót és jajgatót... mondja nékik:
Mit zavarogtok és sírtok? A gyermek nem halt meg, hanem alszik.
És nevetik őt,... bement oda, a hol a gyermek feküdt.
És megfogván a gyermeknek kezét, monda néki:
Leányka, néked mondom, kelj föl.
És a leányka azonnal fölkele és járt.

(Márk evangélium 5. részletek )

 

Hajnal
Fotó: Flickr

Hirdetés